A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Pomoč na domu2020-09-11T13:19:08+02:00

Pomoč na domu

SeneCura Maribor, Cesta Osvobodilne fronte 43, Maribor, v občini Ruše in občini Selnica ob Dravi opravlja Pomoč na domu že od leta 2002.  Za izvajanje pomoči na domu imamo sklenjeno koncesijsko pogodbo z občino Ruše in občino Selnica ob Dravi.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Storitve pomoči na domu izvajajo strokovno usposobljene oskrbovalke, katere so opravile izobraževalni program in imajo certifikat NPK socialna oskrbovalka.

Pomoč na domu vsebuje:

 • Gospodinjsko pomoč, prinašanje obroka hrane, nabava živil, zdravil, priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri oblačenju/slačenju, umivanju/kopanju, pomoč pri hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.;
 • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom, okoljem ipd..

Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki za samostojno, kvalitetno in dostojno življenje potrebujejo v svojem domu le občasno organizirano pomoč. Pomoč na domu lahko traja največ 4 ure na dan oziroma 20 ur na teden. Posamezna storitev traja minimalno 30 minut. Služba pomoči na domu je v občini Ruše in občini Selnica ob Dravi organizirana 7 dni v tednu ( tudi med prazniki).

Do pomoči na domu ste upravičeni:

 • Če ste starejši od 65 let.
 • Če ste oseba s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
 • Če ste invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje nege in pomoči.
 • Če ste bolni ali imate dolgotrajne okvare zdravja.
 • Če imate hudo bolnega otroka ali otroka s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.
 • Če živite sami.
 • Če se počutite nemočne in ne zmorete več nekaterih vsakodnevnih aktivnosti.
 • Če skrbite za starejšega svojca in zaradi obveznosti ne morete biti ves čas ob njem.

Prošnja za izvajanje pomoči na domu

Financiranje in cenik

Občina Ruše in občina Selnica ob Dravi subvencionirata izvajanje pomoči na domu, kar pomeni, da je plačilo ure storitve za upravičenca nižja. Na ta način je storitev omogočena vsem tistim upravičencem, ki takšno pomoč potrebujejo. Gre za nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja občina.

V občini Ruše je potrebno vložiti Vlogo za uveljavljanje dodatnega znižanja cene, ki vam omogoča dodatno znižati obstoječo polno ceno (na uro) za izvajanje storitve Pomoči na domu. Ta vloga se odda šele, ko ste vključeni v storitve Pomoči na domu.

Občina Ruše – Vloga za uveljavljanje dodatnega znižanja cene socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu

Če uporabnik ne zmore kriti stroškov Pomoči na domu tako v občini Ruše kot v občini Selnica ob Dravi, lahko na Center za socialno delo Ruše vloži zahtevek za oprostitev oz. zmanjšanje plačila storitve pomoči na domu.

Kontakt:

Marina Džogazović
koordinatorica pomoči na domu
tel: 02 471 65 16
gsm: 051 301 369

e-mail: m.dzogazovic@senecura.si