A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Sprejem2022-12-20T11:51:58+01:00

Sprejem v dom

Postopek pred sprejemom v SeneCura Hoče-Slivnica:

 1. prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo (enotni obrazec za vse domove)
 2. pooblastilo zastopniku
 3. zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni
 4. izjava (do) plačnika
 5. vloga upravičenca do storitve

Za namestitev v Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Republike Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in so stari nad 65 let. O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti.

Vselitev v domsko okolje je velika življenjska prelomnica tako za starostnika kot njegove bližnje. Prizadevamo si da bi prehod v novo bivalno okolje potekal gladko in čim manj stresno. Če je možno, povabimo prosilca in njegove bližnje na pogovor in ogled doma. V kolikor mu objektivne okoliščine tega ne dopuščajo, ga obiščemo na njegovem domu ali v bolnišnici. Vse to počnemo z občutkom in namenom, da mu predstavimo in približamo novo okolje ter prehod v novo življenjsko obdobje čim bolj olajšamo.

Ob sprejemu v Dom je potrebno predložiti še:

 • osebne dokumente (osebno izkaznico, davčno številko)
 • urejeno zdravstveno kartico s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem
 • zdravstveni karton
 • ortopedske pripomočke
 • inkontinenčne pripomočke
 • vsa aktualna zdravila

Ob vselitvi, stanovalec s seboj prinese potrebščine za osebno higieno, udobna oblačila in obutev ter seveda osebne predmete, ki mu veliko pomenijo.

Odhod iz doma

Stanovalec, ki se želi izseliti iz Doma, mora svoj namen sporočiti socialni delavki, pri kateri poda pisno izjavo, in sicer vsaj 5 dni pred dnevom, ko želi zapustiti Dom. Stanovalec se lahko na lastno željo izseli pred odpovednim rokom proti plačilu za čas odpovednega roka.
Stanovalec je lahko iz Doma odpuščen, če huje krši hišni red, če krši dogovor o izvajanju socialnovarstvene storitve ali če neredno plačuje socialnovarstvene storitve, na podlagi pisne odločbe direktorja, izdane po predlogu Komisije za sprejem, odpust in premestitev stanovalcev, v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. O odpustu stanovalca Dom obvesti pristojni Center za socialno delo.

Na dan izselitve iz Doma mora stanovalec:

 • izprazniti sobo do 11. ure ter izročiti ključe, daljinski upravljalec ipd.;
 • s hišnikom preveriti stanje inventarja v sobi, v kateri je prebival;
 • urediti finančne obveznosti do Doma.

”V našem življenju ne štejejo leta, pač pa šteje življenje v naših letih (Adlai E. Stevenson)“.

Pri delu z ljudmi in za ljudi je pomembno sodelovanje, spoštovanje, konstruktivna komunikacija. Bistvene sestavine mojega dela so strokovnost, podprta z mojimi vrednotami, kot so prijaznost, pozitivnost in krasna misel Antona Trstenjaka, ki to poenoti, “za človeka gre”.

Karin Mlakar, vodja socialne služb
02 605 73 61
051 342 497
k.mlakar@senecura.si

Sprejem v dom SeneCura Hoče-Slivnica
E sprejem.hoce-slivnica@senecura.si
T +386 (0)2 605 73 60

Skip to content